1984-1990 Zhixin Middle School, Guangzhou
1990-1995 Tsinghua University, Beijing
1971 born in Shanghai